ഏകാദശി

മാര്‍ച്ച് 13, 2017

Excellent

സനാതനധർമ്മം

” വ്രതാനാമപി സര്വ്വേഷാം, മുഖ്യമേകാദശിവ്രതം “- അതായത്‌ എല്ലാ വ്രതങ്ങളിലും വച്ച്‌ മുഖ്യമായത്‌ ഏകാദശിവ്രതം എന്ന് പ്രമാണം. ഇത്തരത്തില് ഏകാദശിക്കു പ്രാമുഖ്യം കല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് മുക്തിദായകമായ ആ വ്രതത്തില് നിന്നു തന്നെ നമുക്കു തുടങ്ങാം.

ഐതിഹ്യം
ഏകാദശിയുടെ ആവിര്ഭാവം ധനുമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെഏകാദശിദിനത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ്‌ ഐതിഹ്യം. അതിപ്രകാരമാണ്‌:പാലാഴിമഥനം നടക്കുന്നതിനു മുന്പായി താലജംഘന് എന്ന പേരില് മഹാഭയങ്കരനായ ഒരസുരന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അസുരന്‌ മുരന് എന്ന പേരില് ഒരു പുത്രനുണ്ട്‌. മുരാസുരന് ദുഷ്ടനും പരാക്രമശാലിയും അമിതമായ ബലവീര്യങ്ങളും ഉള്ള മഹാ അസുരനായി വളര്ന്നു. വരബലംകൊണ്ടും കയ്യൂക്കുകൊണ്ടും മുരാസുരന് ഭൂസ്വര്ഗ്ഗപാതാളങ്ങളുടെയും അധിപനായി ഭവിച്ചു. ദേവന്മാരെ യുദ്ധത്തില് തോല്പ്പിച്ച്‌ സ്വര്ഗത്തില് നിന്നും ആട്ടിയോടിച്ചു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കി തത്സ്ഥാനത്ത്‌ പുതിയ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച്‌ അവരോധിച്ചു!
മുരാസുരണ്റ്റെ പീഡകാരണം ദേവന്മാര്ക്ക്‌ പൊറുതിമുട്ടി. ഈ അസുരനില്നിന്ന്എങ്ങനെയും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നഉദ്ദേശ്യത്തോടെഇന്ദ്രന് ഭഗവാന് മഹാവിഷ്ണുവിണ്റ്റെ അടുക്കല്ചെന്ന്അഭയം പ്രാപിച്ച്‌ മുരാസുരനെ നിഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.ഭഗവാന് ഇന്ദ്രനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ മുരാസുരനുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. യുദ്ധത്തില് ഭഗവാന് ദേവന്മാരെസഹായിക്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.ദേവാസുരയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാന് ദേവപക്ഷത്തുനിന്ന് മുരാസുരനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു. ഭഗവാന്‌ മുരാസുരനെ കീഴടക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ലെന്നനിലയിലായി. ക്ഷീണിതനായ ഭഗവാന് സ്വയം യുദ്ധത്തില്നിന്നും വിരമിച്ചു.
വിശ്രമാര്ത്ഥം ബദര്യാശ്രമത്തിലുള്ള സിംഹവതിയെന്ന ഗുഹയ്ക്കുള്ളില് പ്രവേശിച്ചു. വിശ്രമിക്കാന് കിടന്ന ശ്രീഹരി നിദ്രയിലാണ്ടുപോയി.മുരാസുരന് ഭഗവാനെ കണാഞ്ഞ്‌ അന്വേഷിച്ച്‌ ഒടുവില് ബദര്യാശ്രമത്തില് ചെന്നു. ഗുഹക്കുള്ളില് തളര്ന്നുറങ്ങുന്ന ഭഗവാനെ വധിക്കാനായി തുനിഞ്ഞു! പെട്ടെന്ന് കണ്ണുകളഞ്ചിക്കുമാറ്‌അത്യുജ്ജ്വലമായ പ്രകാശകിരണങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു തേജസ്സ്‌ ഭഗവാനില്നിന്നും ഉയര്ന്നു പൊങ്ങി. താമസിയാതെ ഒരു തേജോരൂപിണിയായി ആ…

View original post 415 more words

Advertisements

Management Lessons in Bhagavad Gita

ജൂണ്‍ 12, 2007

In this modern world the art of Management has become a part and parcel of everyday life, be it at home, in the office or factory and in Government. In all organizations, where a group of human beings assemble for a common purpose irrespective of caste, creed, and religion, management principles come into play through the management of resources, finance and planning, priorities, policies and practice. Management is a systematic way of carrying out activities in any field of human effort. Management need to focus more on leadership skills, e.g., establishing vision and goals, communicating the vision and goals, and guiding others to accomplish them. It also assert that leadership must be more facilitative, participative and empowering in how visions and goals are established and carried out. Some people assert that this really isn’t a change in the management functions, rather it’s re-emphasizing certain aspects of management.

Its task is to make people capable of joint performance, to make their weaknesses irrelevant, says the Management Guru Peter Drucker. It creates harmony in working together – equilibrium in thoughts and actions, goals and achievements, plans and performance, products and markets. It resolves situations of scarcity, be they in the physical, technical or human fields, through maximum utilization with the minimum available processes to achieve the goal. Lack of management causes disorder, confusion, wastage, delay, destruction and even depression. Managing men, money and materials in the best possible way, according to circumstances and environment, is the most important and essential factor for a successful management.

Anger management by Meditation Indo-Americam way

ജനുവരി 14, 2007

The American justice Dept. have recently approved the power of yoga and meditation vide a recent judgement in the American court.”Man Who Slapped Wife Sentenced to Yoga, It’s Anger Management, Says Judge.” First there was house arrest. Now there’s yoga. A judge ordered a man convicted of slapping his wife to take a yoga class as part of his one-year probation. “It’s part of anger management,” County Criminal Court at Law Judge Larry Standley said of the ancient Hindu philosophy of exercise and well-being. “For people who are into it, it really calms them down. ” Standley, a former prosecutor, said the case of James Lee Cross was unique. Cross, a 53-year-old car salesman from Tomball, explained that his wife was struggling with a substance abuse problem and that he struck her on New Year’s Eve during an argument about her drinking. “He was trying to get a hold of her because she has a problem,” Standley said after the court hearing. “I thought this would help him realize that he only has control over himself.” The sentence came as a surprise to Cross, who was told to enroll in a class and report back to Standley on his progress. “I’m not very familiar with it,” Cross said of yoga. “From what I understand, it may help in a couple ways, not only as far as mentally settling, but maybe a little weight loss.” Darla Magee, an instructor at Yoga Body Houston in River Oaks, said she would recommend that Cross take a basic yoga class emphasizing breathing and including a variety of postures — forward bends, back bends and twists. “Yoga can help us to get rid of many emotional issues we might have,” she said. “It’s a spiritual cleanse.” Prosecutor Lincoln Goodwin agreed to a sentence of probation without jail time because Cross had no significant criminal history http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/metropolitan/2365341.
Yoga which is one of the greatest Indian co tribution to the world has got vast potential in all fields. In Tihar jail India Yoga is experimented among the inamtes and found successful. Their criminal mentality is changed. This study aimed at investigating the effect of Vipassana Meditation (VM) on Quality of Life (QOL), Subjective Well-Being (SWB), and Criminal Propensity (CP) among inmates of Tihar Jail, Delhi. To this effect the following hypotheses were formulated. 1. There will be a significant positive effect of VM on the QOL of inmates of Tihar jail. 2. VM will have a positive and significant effect on SWB of inmates. 3. Criminal propensity (CP) of inmates will decrease significantly after attending the VM course. 4. There will be significant difference in SWB and CP of experimental (Vipassana) group and control (non-Vipassana) group. 5. Male and female inmates will differ significantly in SWB and CP, as a result of VM. In the famous “Time” magazine the importance meditation and yoga, an ancient Indian system, is high-lighted that the ancient mind- and spirit-enhancing art is becoming increasingly popular and gaining medical legitimacy. It is a multi billion dollar business in US. In many Universities it is accepted as subject and included in the Syllabus. In the latest famous book “Inspire! What Great Leaders Do” written by Mr.Lance Secretan recently published by John Wiley and sons, the benefit of meditation is elaborately described for good corporate governance. By practising transcendental meditation, or TM, many people have got relief from back pain, neck pain, depression. The mind calms and quiets, . What thoughts you have during meditation become clearer, more focused. Anger, anxiety and worries give way to a peace. In the world exhorbitant medical expeneses one can definitely make use of meditation. Maharshi Mahesh Yogi and Sri Ravi Sankar are poplarising this. The Iyengar Yoga institute in US is famous.
In Bhagavad Gita Lord Krishna has inspired Arjuna to rise from his depression by preaching Gita in the battlefield and to rise from the depression to do his duties. In Holy Gita we can see, being hidden by the cosmic overview of any institution beset with myriad problems, not the least of which is its lack of moral probity, there is a groundswell of educated people seeking answers to deeply personal but universally asked questions. Chie Executives taking lessons from yoga, meditation and learning how to deal with human resources equations in an enlightened manner. Individuals from every walk of life can get ideas of how to be better human beings, more balanced and less stressed out.
Medical studies continue to show regular meditation working magic in reducing blood pressure and stress-related illnesses, including heart disease. Brain images show that regular meditation helps calm the most active sensory-assaulted parts of the brain. The ancient Hindu sage Patanjali who had mastered the secrets of the human mind has written a book “Yogasutra”.In this book we can see how super powers can be achieved by meditation. It has both cosmic relevance and cosmic resonance. In spite of its universal appeal, for most people total control of mind remains an elusive goal and daunting task. From time immemorial, there have been many attempts throughout the world to unlock the mysteries of the mind and to achieve total control over it through a variety of techniques. One of the most powerful of these techniques is meditation.
Many spiritual leaders, sages, saints, and holy people such asSri. Buddha, Sri Ramakrishna, Madam Sarada Devi, and Swami Vivekananda have practised this. One of the ways to control physiological reactions to psychological stimuli is meditation, Yoga, Zen Buddhism etc. The scientists take Transcendental Meditation (TM) as the uniform technique, and base their observations on the study of the subjects engaged in this form of meditation. In summing up the results the scientists have come to conclusion that the effect of meditation is a “wakeful, hypo-metabolic state”. They have found that: 1) Yogis could slow both heart rate and rate of respiration, 2) Yogis could slow the rate of metabolism as confirmed by decreased oxygen consumption and carbon-di-oxide output. 3) Electro-Encephalo-Gram (EEG – recording of brain activity) in Yogis showed changes of calmness in the form of “alpha rhythm” during both eyes closed and eyes open recordings. 4) Th ir skin resistance to electric stimulation was increased (indicating increased tolerance to external stimuli). Our usual ‘defence-alarm’ reaction to emotional and physical stress is in the form of “fright, flight, and fight” mediated through over-secretion of certain neuro-transmitters and neuro-modulators, namely adrenaline and dopamine by way of stimulation of sympathetic nervous system. Under the influence of these chemicals and hormones, we reflexively become panicky or aggressive, our blood pressure rises. Thus stress and anxiety is the end result if we allow our natural age-old sympathetic reactions to act and to come to surface. We try to run away, become fearful, or fight the situation. But today these ‘defence-alarm’ reactions have no place in our lives. Rather, they should be replaced by more calm and serene reactions of equanimity and fearlessness. The need is to just ‘face the brute, and it will go away’. Such desirable reactions of non-aggression and peaceful attitude are generated by Y ga and meditation. EEG Studies on Yogis and The Zen Meditations: Yogis practising Raja-Yoga claim that during the state of samadhi they are oblivious to the internal and external stimuli, and they enjoy a calm ecstasy during that state. A study was undertaken to record the electrical activity of their brain during this state by means of a regular and useful test known as electroencephalography EEG. Physiological and experimental studies have demonstrated that the basis of conscious state of brain, among other things, is due to activation of “reticular system” in the brain-stem in response to internal and external stimuli. These stimuli bring about various changes during sleeping and wakeful states of the organism and these can be studied by EEG. The study was carried out on four subjects during the state of concentration and meditation. Effects of external stimuli, like a loud gong, strong light, thermal simulation, and vibrations were studied. The results were compiled and analyzed. It was observed that two Yogis could keep their hands immersed in extremely cold water for about 50 minutes (raised pain threshold). During state of meditation, all of them showed persistent “alpha activity” in their EEG with increased amplitude wave pattern, both during ‘eyes closed’ and ‘eyes open’ recording. It was observed that these alpha activities could not be blocked by various sensory stimuli during meditation. It was also observed that those, who had well-marked “alpha activity” in their resting EEG showed greater aptitude and zeal for maintaining the practice of Yoga. Similar observations and results were obtained when EEGs were recorded in persons adept in Zen Meditative technique. Can we say that only those persons who exhibit such recording of “alpha wave rhythm” in their EEG are fit for Yoga? and be designated as right candidates for meditation and Yoga practices? (Such experiments are indeed very few and the number of yogis examined is also very small. Therefore, scientifically and statistic lly these observations have only a tentative importance. Further research is definitely called for, albeit it will have its own limitations.) It is said that in the unknown period of Lord Jesus Christ , He was under meditation.
Ref. Yoga magazines
Newsweek.com
Newyork times
Time magazine

HEALTHY LIFE BY YOGA AND MEDITATION

സെപ്റ്റംബര്‍ 24, 2006

Your website is beautiful, informative and Excellent.

 Article by M.P. Bhattathiri, Retired Chief Technical Examiner , to The Govt. of Kerala. Humble request that it may be published in your website and magazine after editing if necessary

 

 

Let me bow to Indian Maharishi Patanjali with folded hands who helped in removing the impurities of the mind through his writings on Yoga, impurities of speech through his writings on grammer, and impurities of body through his writings on Ayurveda. The American justice Dept. have recently approved the power of yoga and meditation vide a recent judgement in the American court.”Man Who Slapped Wife Sentenced to Yoga, It’s Anger Management, Says Judge.” First there was house arrest. Now there’s yoga. A judge ordered a man convicted of slapping his wife to take a yoga class as part of his one-year probation. “It’s part of anger management,” County Criminal Court at Law Judge Larry Standley said of the ancient Hindu philosophy of exercise and well-being. “For people who are into it, it really calms them down. ” Standley, a former prosecutor, said the case of James Lee Cross was unique. Cross, a 53-year-old car salesman from Tomball, explained that his wife was struggling with a substance abuse problem and that he struck her on New Year’s Eve during an argument about her drinking. “He was trying to get a hold of her because she has a problem,” Standley said after the court hearing. “I thought this would help him realize that he only has control over himself.” The sentence came as a surprise to Cross, who was told to enroll in a class and report back to Standley on his progress. “I’m not very familiar with it,” Cross said of yoga. “From what I understand, it may help in a couple ways, not only as far as mentally settling, but maybe a little weight loss.” Darla Magee, an instructor at Yoga Body Houston in River Oaks, said she would recommend that Cross take a basic yoga class emphasizing breathing and including a variety of postures — forward bends, back bends and twists. “Yoga can help us to get rid of many emotional issues we might have,” she said. “It’s a spiritual cleanse.” Prosecutor Lincoln Goodwin agreed to a sentence of probation without jail time because Cross had no significant criminal history http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/metropolitan/2365341.
Yoga which is one of the greatest Indian co tribution to the world has got vast potential in all fields. In Tihar jail India Yoga is experimented among the inamtes and found successful. Their criminal mentality is changed. This study aimed at investigating the effect of Vipassana Meditation (VM) on Quality of Life (QOL), Subjective Well-Being (SWB), and Criminal Propensity (CP) among inmates of Tihar Jail, Delhi. To this effect the following hypotheses were formulated. 1. There will be a significant positive effect of VM on the QOL of inmates of Tihar jail. 2. VM will have a positive and significant effect on SWB of inmates. 3. Criminal propensity (CP) of inmates will decrease significantly after attending the VM course. 4. There will be significant difference in SWB and CP of experimental (Vipassana) group and control (non-Vipassana) group. 5. Male and female inmates will differ significantly in SWB and CP, as a result of VM. In the famous “Time” magazine the importance meditation and yoga, an ancient Indian system, is high-lighted that the ancient mind- and spirit-enhancing art is becoming increasingly popular and gaining medical legitimacy. It is a multi billion dollar business in US. In many Universities it is accepted as subject and included in the Syllabus. In the latest famous book “Inspire! What Great Leaders Do” written by Mr.Lance Secretan recently published by John Wiley and sons, the benefit of meditation is elaborately described for good corporate governance. By practising transcendental meditation, or TM, many people have got relief from back pain, neck pain, depression. The mind calms and quiets, . What thoughts you have during meditation become clearer, more focused. Anger, anxiety and worries give way to a peace. In the world exhorbitant medical expeneses one can definitely make use of meditation. Maharshi Mahesh Yogi and Sri Ravi Sankar are poplarising this. The Iyengar Yoga institute in US is famous.
In Bhagavad Gita Lord Krishna has inspired Arjuna to rise from his depression by preaching Gita in the battlefield and to rise from the depression to do his duties. In Holy Gita we can see, being hidden by the cosmic overview of any institution beset with myriad problems, not the least of which is its lack of moral probity, there is a groundswell of educated people seeking answers to deeply personal but universally asked questions. Chie Executives taking lessons from yoga, meditation and learning how to deal with human resources equations in an enlightened manner. Individuals from every walk of life can get ideas of how to be better human beings, more balanced and less stressed out.
Medical studies continue to show regular meditation working magic in reducing blood pressure and stress-related illnesses, including heart disease. Brain images show that regular meditation helps calm the most active sensory-assaulted parts of the brain. The ancient Hindu sage Patanjali who had mastered the secrets of the human mind has written a book “Yogasutra”.In this book we can see how super powers can be achieved by meditation. It has both cosmic relevance and cosmic resonance. In spite of its universal appeal, for most people total control of mind remains an elusive goal and daunting task. From time immemorial, there have been many attempts throughout the world to unlock the mysteries of the mind and to achieve total control over it through a variety of techniques. One of the most powerful of these techniques is meditation.
Many spiritual leaders, sages, saints, and holy people such asSri. Buddha, Sri Ramakrishna, Madam Sarada Devi, and Swami Vivekananda have practised this. One of the ways to control physiological reactions to psychological stimuli is meditation, Yoga, Zen Buddhism etc. The scientists take Transcendental Meditation (TM) as the uniform technique, and base their observations on the study of the subjects engaged in this form of meditation. In summing up the results the scientists have come to conclusion that the effect of meditation is a “wakeful, hypo-metabolic state”. They have found that: 1) Yogis could slow both heart rate and rate of respiration, 2) Yogis could slow the rate of metabolism as confirmed by decreased oxygen consumption and carbon-di-oxide output. 3) Electro-Encephalo-Gram (EEG – recording of brain activity) in Yogis showed changes of calmness in the form of “alpha rhythm” during both eyes closed and eyes open recordings. 4) Th ir skin resistance to electric stimulation was increased (indicating increased tolerance to external stimuli). Our usual ‘defence-alarm’ reaction to emotional and physical stress is in the form of “fright, flight, and fight” mediated through over-secretion of certain neuro-transmitters and neuro-modulators, namely adrenaline and dopamine by way of stimulation of sympathetic nervous system. Under the influence of these chemicals and hormones, we reflexively become panicky or aggressive, our blood pressure rises. Thus stress and anxiety is the end result if we allow our natural age-old sympathetic reactions to act and to come to surface. We try to run away, become fearful, or fight the situation. But today these ‘defence-alarm’ reactions have no place in our lives. Rather, they should be replaced by more calm and serene reactions of equanimity and fearlessness. The need is to just ‘face the brute, and it will go away’. Such desirable reactions of non-aggression and peaceful attitude are generated by Y ga and meditation. EEG Studies on Yogis and The Zen Meditations: Yogis practising Raja-Yoga claim that during the state of samadhi they are oblivious to the internal and external stimuli, and they enjoy a calm ecstasy during that state. A study was undertaken to record the electrical activity of their brain during this state by means of a regular and useful test known as electroencephalography EEG. Physiological and experimental studies have demonstrated that the basis of conscious state of brain, among other things, is due to activation of “reticular system” in the brain-stem in response to internal and external stimuli. These stimuli bring about various changes during sleeping and wakeful states of the organism and these can be studied by EEG. The study was carried out on four subjects during the state of concentration and meditation. Effects of external stimuli, like a loud gong, strong light, thermal simulation, and vibrations were studied. The results were compiled and analyzed. It was observed that two Yogis could keep their hands immersed in extremely cold water for about 50 minutes (raised pain threshold). During state of meditation, all of them showed persistent “alpha activity” in their EEG with increased amplitude wave pattern, both during ‘eyes closed’ and ‘eyes open’ recording. It was observed that these alpha activities could not be blocked by various sensory stimuli during meditation. It was also observed that those, who had well-marked “alpha activity” in their resting EEG showed greater aptitude and zeal for maintaining the practice of Yoga. Similar observations and results were obtained when EEGs were recorded in persons adept in Zen Meditative technique. Can we say that only those persons who exhibit such recording of “alpha wave rhythm” in their EEG are fit for Yoga? and be designated as right candidates for meditation and Yoga practices? (Such experiments are indeed very few and the number of yogis examined is also very small. Therefore, scientifically and statistic lly these observations have only a tentative importance. Further research is definitely called for, albeit it will have its own limitations.) It is said that in the unknown period of Lord Jesus Christ , He was under meditation.
Ref. Yoga magazines
Newsweek.com
Newyork times
Time magazine

Extend life by Power of Yoga and Meditations

ഓഗസ്റ്റ് 13, 2006

Your website is beautiful, informative and Excellant.

Article by M.P. Bhattathiri, Retired Chief Technical Examiner , to The Govt. of Kerala. Humble request that it may be published in your website and magazine after editing if necessary.

 

Let me bow to Indian Maharishi Patanjali with folded hands who helped in removing the impurities of the mind through his writings on Yoga, impurities of speech through his writings on grammer, and impurities of body through his writings on Ayurveda.  The American justice Dept. have recently approved the power of yoga and meditation vide a recent judgement in the American court.”Man Who Slapped Wife Sentenced to Yoga, It’s Anger Management, Says Judge.” First there was house arrest. Now there’s yoga. A judge ordered a man convicted of slapping his wife to take a yoga class as part of his one-year probation. “It’s part of anger management,” County Criminal Court at Law Judge Larry Standley said of the ancient Hindu philosophy of exercise and well-being. “For people who are into it, it really calms them down. ” Standley, a former prosecutor, said the case of James Lee Cross was unique. Cross, a 53-year-old car salesman from Tomball, explained that his wife was struggling with a substance abuse problem and that he struck her on New Year’s Eve during an argument about her drinking. “He was trying to get a hold of her because she has a problem,” Standley said after the court hearing. “I thought this would help him realize that he only has control over himself.” The sentence came as a surprise to Cross, who was told to enroll in a class and report back to Standley on his progress. “I’m not very familiar with it,” Cross said of yoga. “From what I understand, it may help in a couple ways, not only as far as mentally settling, but maybe a little weight loss.” Darla Magee, an instructor at Yoga Body Houston in River Oaks, said she would recommend that Cross take a basic yoga class emphasizing breathing and including a variety of postures — forward bends, back bends and twists. “Yoga can help us to get rid of many emotional issues we might have,” she said. “It’s a spiritual cleanse.” Prosecutor Lincoln Goodwin agreed to a sentence of probation without jail time because Cross had no significant criminal history http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/metropolitan/2365341.

 Yoga which is one of the greatest Indian co tribution to the world has got vast potential in all fields. In Tihar jail India Yoga is experimented among the inamtes and found successful. Their criminal mentality is changed. This study aimed at investigating the effect of Vipassana Meditation (VM) on Quality of Life (QOL), Subjective Well-Being (SWB), and Criminal Propensity (CP) among inmates of Tihar Jail, Delhi. To this effect the following hypotheses were formulated. 1. There will be a significant positive effect of VM on the QOL of inmates of Tihar jail. 2. VM will have a positive and significant effect on SWB of inmates. 3. Criminal propensity (CP) of inmates will decrease significantly after attending the VM course. 4. There will be significant difference in SWB and CP of experimental (Vipassana) group and control (non-Vipassana) group. 5. Male and female inmates will differ significantly in SWB and CP, as a result of VM. In the famous “Time” magazine the importance meditation and yoga, an ancient Indian system, is high-lighted that the ancient mind- and spirit-enhancing art is becoming increasingly popular and gaining medical legitimacy. It is a multi billion dollar business in US. In many Universities it is accepted as subject and included in the Syllabus. In the latest famous book “Inspire! What Great Leaders Do” written by Mr.Lance Secretan recently published by John Wiley and sons, the benefit of meditation is elaborately described for good corporate governance. By practising transcendental meditation, or TM, many people have got relief from back pain, neck pain, depression. The mind calms and quiets, . What thoughts you have during meditation become clearer, more focused. Anger, anxiety and worries give way to a peace. In the world exhorbitant medical expeneses one can definitely make use of meditation. Maharshi Mahesh Yogi and Sri Ravi Sankar are poplarising this. The Iyengar Yoga institute in US is famous.

In Bhagavad Gita Lord Krishna has inspired Arjuna to rise from his depression by preaching Gita in the battlefield and to rise from the depression to do his duties. In Holy Gita we can see, being hidden by the cosmic overview of any institution beset with myriad problems, not the least of which is its lack of moral probity, there is a groundswell of educated people seeking answers to deeply personal but universally asked questions. Chie Executives taking lessons from yoga, meditation and learning how to deal with human resources equations in an enlightened manner. Individuals from every walk of life can get ideas of how to be better human beings, more balanced and less stressed out.

 Medical studies continue to show regular meditation working magic in reducing blood pressure and stress-related illnesses, including heart disease. Brain images show that regular meditation helps calm the most active sensory-assaulted parts of the brain. The ancient Hindu sage Patanjali who had mastered the secrets of the human mind has written a book “Yogasutra”.In this book we can see how super powers can be achieved by meditation. It has both cosmic relevance and cosmic resonance. In spite of its universal appeal, for most people total control of mind remains an elusive goal and daunting task. From time immemorial, there have been many attempts throughout the world to unlock the mysteries of the mind and to achieve total control over it through a variety of techniques. One of the most powerful of these techniques is meditation.

Many spiritual leaders, sages, saints, and holy people such asSri. Buddha, Sri Ramakrishna, Madam Sarada Devi, and Swami Vivekananda have practised this. One of the ways to control physiological reactions to psychological stimuli is meditation, Yoga, Zen Buddhism etc. The scientists take Transcendental Meditation (TM) as the uniform technique, and base their observations on the study of the subjects engaged in this form of meditation. In summing up the results the scientists have come to conclusion that the effect of meditation is a “wakeful, hypo-metabolic state”. They have found that: 1) Yogis could slow both heart rate and rate of respiration, 2) Yogis could slow the rate of metabolism as confirmed by decreased oxygen consumption and carbon-di-oxide output. 3) Electro-Encephalo-Gram (EEG – recording of brain activity) in Yogis showed changes of calmness in the form of “alpha rhythm” during both eyes closed and eyes open recordings. 4) Th ir skin resistance to electric stimulation was increased (indicating increased tolerance to external stimuli). Our usual ‘defence-alarm’ reaction to emotional and physical stress is in the form of “fright, flight, and fight” mediated through over-secretion of certain neuro-transmitters and neuro-modulators, namely adrenaline and dopamine by way of stimulation of sympathetic nervous system. Under the influence of these chemicals and hormones, we reflexively become panicky or aggressive, our blood pressure rises. Thus stress and anxiety is the end result if we allow our natural age-old sympathetic reactions to act and to come to surface. We try to run away, become fearful, or fight the situation. But today these ‘defence-alarm’ reactions have no place in our lives. Rather, they should be replaced by more calm and serene reactions of equanimity and fearlessness. The need is to just ‘face the brute, and it will go away’. Such desirable reactions of non-aggression and peaceful attitude are generated by Y ga and meditation. EEG Studies on Yogis and The Zen Meditations: Yogis practising Raja-Yoga claim that during the state of samadhi they are oblivious to the internal and external stimuli, and they enjoy a calm ecstasy during that state. A study was undertaken to record the electrical activity of their brain during this state by means of a regular and useful test known as electroencephalography EEG. Physiological and experimental studies have demonstrated that the basis of conscious state of brain, among other things, is due to activation of “reticular system” in the brain-stem in response to internal and external stimuli. These stimuli bring about various changes during sleeping and wakeful states of the organism and these can be studied by EEG. The study was carried out on four subjects during the state of concentration and meditation. Effects of external stimuli, like a loud gong, strong light, thermal simulation, and vibrations were studied. The results were compiled and analyzed. It was observed that two Yogis could keep their hands immersed in extremely cold water for about 50 minutes (raised pain threshold). During state of meditation, all of them showed persistent “alpha activity” in their EEG with increased amplitude wave pattern, both during ‘eyes closed’ and ‘eyes open’ recording. It was observed that these alpha activities could not be blocked by various sensory stimuli during meditation. It was also observed that those, who had well-marked “alpha activity” in their resting EEG showed greater aptitude and zeal for maintaining the practice of Yoga. Similar observations and results were obtained when EEGs were recorded in persons adept in Zen Meditative technique. Can we say that only those persons who exhibit such recording of “alpha wave rhythm” in their EEG are fit for Yoga? and be designated as right candidates for meditation and Yoga practices? (Such experiments are indeed very few and the number of yogis examined is also very small. Therefore, scientifically and statistic lly these observations have only a tentative importance. Further research is definitely called for, albeit it will have its own limitations.) It is said that in the unknown period of Lord Jesus Christ , He was under meditation.

 Ref. Yoga magazines

 Newsweek

 Newyork times

 Time magazine

Sabarimal Temple and Women

ഓഗസ്റ്റ് 13, 2006

I am writng this not to just add fire to the controversy now prevailing. Let wisdom overtake emotions among devotees at this time.This is the only temple in India where religiuos harmony is prevaling.

It is most unfortunate that cinema actress Jayamala’s reported revelation that she had touched the idol of Lord Ayyappa at the Sabarimala temple when she was 27, has sparked a controversy al over
India. All medias are giving due importance to this. It is customary that women between the age-group of 10-50 are not allowed inside the Sabarimala temple. This custom is being practiced considering the celibacy of the God Ayyappa.
This Sabarimala temple  is situated atop a hill in Kerala and houses a bachelor God called Ayyappa. It is purported that around the 14th of January, every year, a celestial fire – a Jyothi with healing powers – glows in the sky near the Sabarimala shrine. A controversy exists for this also. What is the relationship between religion and women’s rights? Should we care about the treatment of women by religions of the world? Should we be bothered when we see, even in the twenty-first century, a woman being prohibited from doing certain things, like becoming ordained or entering a temple just because she is a woman? But why does the
Temple board tell her so? It gives a smorgasbord of reasons: The eight kilometer trek to the temple along dense woods is arduous for women; Ayyappa is a bachelor God and his bachelorhood will be broken if he sees a woman; the forty-one-day penance for the pilgrimage, where one must live as abstemiously as a saint, cannot be undertaken by women – they are too weak for that; men cohorts will be enticed to think bad thoughts if women joined them in their trek; letting women into the temple will disrupt law and order; women’s menstrual blood will attract animals in the wild and jeopardize fellow travelers; menstruation is a no-no for God.
And so the list of lame reasons grows. Don’t think that no one has ever questioned the inanity of those reasons. Several Indian feminists have fought, and keep fighting, with the
Temple board in favor of the women devotees. But the
Temple board remains implacable. It is backed by enormous political clout, and poor Indian feminists, like feminists almost everywhere, must fend for themselves. It doesn’t help that many Indian women are disinterested in any feminist struggle. They think that it is presumptuous for women to defy established customs. It is hard to rally them, especially when it involves flouting tradition or religion.
Nevertheless, many brave and, sometimes, distressed women, boldly try to go where no young woman has gone before. ” Here is a report from a publication called Hinduism Today: “The ban was upheld by Kerala’s High Court in 1990, but the issue is now being raised by a 42-year old district collector, K.B. Valsala Kumari, who was ordered to coordinate pilgrim services at the shrine. A special court directive allowed her to perform her government duties at the shrine, but not to enter the sanctum sanctorum.” In December 2002, Khaleej Times reported, “Women have made this year’s Sabarimala pilgrim season controversial by entering the prohibited hill shrine…Kerala high court has ordered an inquiry to find out how a large number of women had reached the shrine in violation of court orders.” Strange, isn’t it, for the court to scribe such discriminatory orders? Fifty-four years ago, when the Constitution of India was framed, “Untouchables” – the lower-caste Indians who were believed to be “impure” and hence objectionable to God – won the right to equality and broke open the gates of temples that were closed to them thus far. Article 25(2b) was instituted specifically for them; to ensure that they could pursue their religion unhampered. This article gives State the power to make laws for “the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus”. Sabarimala is a publicly temple: Article 290A of the Indian Constitution entails the State of Kerala to pay, yearly, 4.65 million rupees to Sabarimala’s Temple board. Nevertheless, it has so far remained shut to one section of Indians – the young Indian women. And the State, instead of opening it for them, works to ensure that it remains shut to them. Now it is the best time that all concerned should sit together and discuss whether permission can be given for women to enter SabarimalaIt is ironic that this shrine, praised as “an unmatched instance of religious tolerance”, a temple open to men of all castes and religions, doesn’t tolerate most women. The society that has grown, at least outwardly, to breach “God’s decree” to keep lower-caste men out of His vicinity, is still struggling to defy “His despise” for women. especially, menstruating women.Is it so because women are still regarded impure and detestable, at least during certain times? Is it because none in power is disposed to champion women’s causes? Is it because women themselves are disinclined to unite against their discrimination? Is it because caste-discrimination is accepted to be viler than gender-discrimination? Is it because society is averse to disturbing the male-dominated hierarchy in
India? This ban on women in Sabarimala, while it appears to be a religious issue, at its core, indicates an uglier problem – the oft-dismissed and court-sanctioned oppression of women in
India.
What were the reasons and sentiments behind the human belief in the worship of God? Belief in the concept of God and worship of God are not one and the same. All those who worship God, cannot be said to have belief in the concept of God. There are many people, who think that there is no loss in worshipping God, even if such a God does not exist; but if there is one, it will bless them. The basic reason for the belief in the concept of God is the fear of death. Inability of mankind can be attributed as the next reason. The man, who set his foot on the soil of the Moon and who was able to send a missile to Mars, could neither defeat the phenomenon of death, nor could stop the natural disasters like earthquake, volcanic eruption, cyclone or floods. Apart from all these during the bad cycle of life many people have to suffer from unexpected sorrows aroused from close family members, friends and colleagues. Then majority of them will start believing that this is the curse of God. Comparatively, humanity’s sufferings, disasters and losses are more than the benefits it derived from the concept of God and Religion. Great wars fought, people killed or harassed in the name of God are numerous. Don’t fear God, Love Him. In this context it is better to highlight a verse from Bhagavad Gita Mind is very restless, forceful and strong, O Krishna, it is more difficult to control the mind than to control the wind ~ Arjuna to Sri Krishna.  s/d M.P.Bhattathiry

 

Hello world!

ഓഗസ്റ്റ് 12, 2006

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!